Cginf Tvfuts Hzkezels Parkols Helyijrat

Önkormányzati rendelet

Tapolca Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről
Hatályos: 2023.01.02 -től

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet területi hatálya a város közigazgatási területén belül, az önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá közterületeteken, illetve közhasználatra átadott területeken fizetőparkolóként kiadott területekre és várakozó helyekre terjed ki.
(2) Fizetőparkolók azok, amelyeket a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés e) pontja (110. ábra) szerinti „várakozóhely” jelzőtáblával, valamint az alattuk elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.
(3) A fizetőparkolók felsorolását és övezeti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(3a) A (3) bekezdés szerinti fizetőparkoló övezetekben lévő, de a rendelet hatálya alá nem tartozó parkolóhelyeket a 2. melléklet tartalmazza.
(3b) A Rendelet 2. melléklet 4. pontja szerinti elektromos töltőállomások melletti töltőhelyeken várakozni kizárólag a járművek töltésének időtartamára lehetséges.
(4) A fizetőparkoló zónák területi kiterjesztése, vagy az övezeti besorolás megváltoztatása, valamint díjak meghatározása a Képviselő-testület hatásköre.
(5) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú, vagy mechanikailag stabilizált területen jelölhető ki.

2. §

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve:
a) a megkülönböztető jelzéssel ellátott járműveket (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvosi ügyeletet ellátó személygépkocsik),
b) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járműveket,
c) a kerékpárokat, kétkerekű motorkerékpárokat,
d) a diplomáciai testületek tagjai, országgyűlési képviselők járműveit, ha a díjmentes parkolásra jogosító igazolványt jól látható helyen elhelyezik,
e) a zöld alapszínű rendszámtáblával ellátott környezetkímélő gépkocsikat.

3. §

A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybevevő gépjármű a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartójára.

2. A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai

4. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó parkolóhelyen mentességet nem élvező járművel a KRESZ és jelen rendelet szabályai megtartásával, díjfizetés ellenében szabad várakozni.
(2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a várakozóhelyen lévő kiegészítő tábla ad tájékoztatást.
(3) A fizetőparkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon, lehetőség szerint rajzjelekkel is közölni:
a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,
b) a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát,
c) a várakozási díj összegét jármű fajtánként,
d) a pótdíj és a bírság összegét,
e) a nem őrzött parkolóra utalást,
f) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét.
(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.
(5) Üzemeltetési időn kívül a fizetőparkolóban nem kell várakozási díjat fizetni.

3. A fizetőparkolók üzemeltetése

5. §

(1) A fizetőparkolók üzemeltetését Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által határozatban jóváhagyott megállapodás alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: az üzemeltető) üzemelteti.
(2) Az üzemeltető a kijelölt fizető parkolóhely más célú használatához hozzájárulhat ideiglenesen, meghatározott időre építkezést segítő felvonulási, vagy anyagtárolási terület céljára, valamint rendezvények helyszínéül. Ez nem mentesíti az érintettet a más jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

6. §

(1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje mindkét díjövezetben idegenforgalmi szezonon kívül (szeptember 1-május 31.) hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00-ig, szombaton 8.00 – 13.00-ig tart, vasárnap és ünnepnapokon szünetel.
(2) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje idegenforgalmi szezonban (június 1- augusztus 31.)
a) az 1. (piros) díjtételű övezetben szünnap nélkül 8.00 – 17.00 óráig,
b) a 2. (zöld) díjtételű övezetben hétfőtől péntekig 8.00 – 17.00 óráig, szombaton 8.00 – 13.00 óráig tart.
(3) Az üzemeltető a fizetőparkolókat az önkormányzat előzetes hozzájárulásával díjbeszedés nélkül is üzemeltetheti és az (1)-(2) bekezdés szerinti általános üzemeltetési időt csökkentheti.
(4) Az üzemeltetési idők megváltoztatásáról a lakosságot az üzemeltetőnek előzetesen sajtóhirdetéssel, közleményekkel, továbbá a parkoló-automatákon írásos nyomtatványon is tájékoztatnia kell.

4. Parkolási díjak

7. §

A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és a kizárólagos használatért fizetendő díjak mértékét (a továbbiakban együtt: parkolási díjak) az üzemeltető kezdeményezi.

8. §

A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni:
a) „A” díjosztály: személygépkocsi (M1), három- vagy négykerekű motorkerékpár (L4e,L5e,L7e), három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár (L2e,L6e), 3.5t össztömeg alatti tehergépkocsi (N1)
b) „B” díjosztály: autóbusz (M2,M3), tehergépkocsi 3.5t össztömeg felett (N2,N3), mezőgazdasági vontató (T), lassú jármű (LS) és pótkocsi (O1,O2,O3,O4,R)

9. §

(1) A parkolási díj óránként:
a)1 az 1. (piros) díjövezetben az „A” díjosztályba tartozó gépjárművekre vonatkozóan 360,- Ft/óra,
b)2 a 2. (zöld) díjövezetben az „A” díjosztályba tartozó gépjárművekre vonatkozóan 240,- Ft/óra,
c) a „B” díjosztályba tartozó gépjárművekre vonatkozóan mindkét díjövezetben az “A” díjosztály négyszerese,
d)3 az 1. (piros) díjövezetben az „A” díjosztályba tartozó gépjárművekre vonatkozó parkolási díj az első megkezdett félóra díja 120,- Ft.
(2) Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre adható ki.
(3) Valamennyi díjövezetre érvényes rendszámhoz kötött havi bérlet ára egységesen 4.500,- Ft.
(4) Kizárólag a 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre érvényes rendszámhoz kötött havi bérlet ára 2.300,- Ft.
(5) Valamennyi díjövezetre érvényes rendszámhoz kötött éves bérlet ára egységesen 40.000,- Ft.
(6) Valamennyi díjövezetre érvényes rendszámhoz nem kötött (biankó) éves bérlet díja egységesen 60.000,- Ft.
(7) A 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre a rendszámhoz kötött éves bérlet díja 20.000,- Ft.
(8) A 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre a rendszámhoz nem kötött (biankó) éves bérlet díja 30.000,- Ft.
(9) A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a bérlet kiállításának díja nélkül.
(10) A bérlet kiállítási díját az üzemeltető határozza meg.

5. A díjfizetés

10. §

(1) A várakozási díjat előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelően parkolójegy vagy bérlet megvásárlásával. A várakozási díj megfizetése parkolójegy esetén történhet az automatában elhelyezett készpénzzel, valamint mobiltelefonos díjfizetési rendszer használatával.
(2) Fizetőparkolóhelyen a minimálisan fizetendő díj 15 perc várakozási időnek felel meg.
(3) Ha a jármű a fizető parkolóban díjfizetés nélkül várakozik, akkor várakozási alkalmanként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szabályai szerint 1 órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

11. §

(1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel vagy bérlettel kell igazolni. A mobiltelefonnal történő vásárlás esetén az üzemeltető igazolja a várakozási díj megfizetését.
(2) A megváltott jegy a rajta feltüntetett díjövezetre és időtartamra, a bérlet pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.
(3) Az érvényes jegyet, bérletet, vagy a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött, kívülről jól látható helyen kell elhelyezni úgy, hogy érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson.
(4) A várakozási övezetek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.

12. §

(1) A pótdíj fizetési kötelezettség keletkezésére, összegére és a pótdíj megfizetésének szabályaira a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C-15/E. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A szabálytalanul parkoló jármű szélvédőjén az ellenőr jól látható helyen készpénzátutalási megbízással ellátott díj- és pótdíjfizetési felszólítást hagy, melyen feltünteti a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a díj megfizetésére vonatkozó tudnivalókat.
(3) A parkolási díj és a pótdíj az üzemeltető ügyfélszolgálati irodahelyiségében készpénzben, csekken vagy banki átutalással egyenlíthető ki. Az ellenőr a díjat nem veheti át.
(4) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén üzemeltető az érvényben lévő polgári jog szabályai szerint járhat el.

6. Díjmentességek és kedvezmények

6. Díjmentességek és kedvezmények

13. §

(1) A fizetőparkolókban díjmentesen csak díjmentes használatra jogosító bérlettel, vagy mozgáskorlátozott igazolvánnyal (önkormányzati engedéllyel), valamint a 2. §-ban megjelölt gépjárművekkel szabad várakozni.
(2) Az 1. melléklet szerinti övezetekben meghatározott területen állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő 1 db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre a 2. (zöld) övezethez tartozó, lakóhelyhez legközelebbi fizetőparkolóban díjmentes parkolásra jogosító bérletet igényelhet, mellyel időkorlátozás nélkül várakozhat.
(3) Az 1. (piros) övezethez tartozó parkolókban – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – díjmentes és kedvezményes parkolásra jogosító bérlet nem adható ki.
(4) A polgármester hozzájárulásával valamennyi díjövezetben érvényes díjmentes éves bérletre jogosultak a bérlet kiállítási díjának megfizetése ellenében:
a) a Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában vagy használatában lévő gépkocsik,
b) az önkormányzati fenntartású, működtetésű költségvetési szervek (pl. oktatási intézmények), önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, és tapolcai székhelyű vagy telephelyű közigazgatási és közfeladatot ellátó szervezetek tulajdonában és használatában lévő gépkocsik,
c)
d) továbbá a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján kiadott hozzájárulással, vizsgálva a kérelem indokát, legfeljebb 20 db személygépkocsi (pl. egyházak, sajtó, média, civil szervezetek).
(5) A jegyző legfeljebb 10 db, valamennyi díjövezetben érvényes díjmentes éves, rendszámhoz nem kötött (biankó) bérletre jogosult a bérlet kiállítási díjának megfizetése ellenében a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó személyek feladatellátásához szükséges személygépkocsikra.
(6) A Deák Jenő Kórház járóbeteg szakrendelésére gépjárművel érkezők részére az 1. melléklet 2.7 pontja alapján 2. (zöld) díjtételű övezeti besorolás alá tartozó Semmelweis Ignác utcában 2 óra időtartamra díjmentes a várakozás. A díjmentességet a Deák Jenő Kórház épületének bejáratánál elhelyezett parkolóautomata által nyomtatott, a gépjármű szélvédője mögött, kívülről jól láthatóan elhelyezett, időbélyegzős bizonylat igazolja.

13/A. §

(1) A tapolcai állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő A” díjosztályba tartozó gépjárműre a 2. (zöld) díjövezetre érvényes éves bérletet válthatnak, melyen 1 db gépjármű rendszáma tüntethető fel. A bérlet ára 5.200,- Ft.
(2) A nem tapolcai lakóhellyel rendelkező, fizetőparkolási övezetben lévő önkormányzati, köznevelési, egészségügyi, közhivatali intézményben, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnál dolgozó személy az intézmény/társaság vezetőjének kezdeményezésére, valamint a fizetőparkolási övezetben lévő, Tapolcán iparűzési adót fizető vállalkozások dolgozói, a vállalkozó kezdeményezésére, a tulajdonukban vagy használatukban lévő 1 db gépkocsira a 2. (zöld) díjövezetre érvényes éves bérletet válthatnak a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján kiadott hozzájárulással. A bérleten 1 db gépkocsi rendszáma tüntethető fel, ára 5.200,- Ft.
(3) A Tapolcán iparűzési adót fizető vállalkozások a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő A” díjosztályba tartozó gépjárműre a 2. (zöld) díjövezetre érvényes éves bérletet válthatnak, melyen 1 gépkocsi rendszáma tüntethető fel. A bérlet ára 17.000,- Ft.
(4) A taxi várakozóhelyet csak az arra az egy helyre érvényes bérlettel lehet igénybe venni, melynek éves díja 20.000,- Ft, a bérlet kiállítási díjának megfizetése mellett.

13/B. §

(1) A mentességet vagy a kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó állandó lakcíme, illetve a rendelkezésre álló nemleges adótartozás alapján kell elbírálni. Az állandó lakóhelyet személyi igazolvánnyal és lakcímigazolvánnyal, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzembentartói jogát törzskönyvvel vagy forgalmi engedéllyel kell igazolni. A nemleges adótartozás tényét – az önkormányzati adóhatóság által biztosított elektronikus adatszolgáltatásból – az adóigazolvány bemutatása alapján az üzemeltető ellenőrzi. Díjmentes vagy kedvezményes bérletet kizárólag azok igényelhetnek, akiknek nincs lejárt idejű tartozásuk Tapolca Város Önkormányzata vagy az üzemeltető felé.
(2) A díjmentes vagy kedvezményes parkolásra jogosító éves bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére a bérlet kiállítási díjainak megtérítése ellenében állítja ki.

14. §

(1) A díjmentes használatra jogosító bérlet háztartásonként, vagy lakásonként 1 db „A” díjosztályba tartozó gépjármű rendszámára adható ki. A bérlet a megjelölt rendszámú járműre, a bérleten feltüntetett zónára érvényes.
(2) A melléklet 2.1, 2.2, 2.3 és 2.4 pontjaiban megjelölt területre „KÉK” színű bérlet, a 2. pont alatti többi területre „SÁRGA” színű bérlet állítható ki. A 13. § (2) bekezdésében meghatározott díjmentes parkolásra jogosító bérlet csak a rajta feltüntetett zónában, a lakóhelyhez legközelebbi fizetőparkolóban jogosít parkolásra.
(3) A díjmentes parkolásra jogosító bérletet tárgyévenként meg kell újítani.
(4) Ha a kedvezményezett lakóhelye, a gépjármű tulajdonosa vagy az üzembentartója az érvényességi időszak alatt megváltozik, akkor a bérletet 8 munkanapon belül vissza kell szolgáltatni.

7. Kizárólagos használat

15. §

(1) Közutaktól elkülönített parkolók férőhelyeire, amelyeknél a kizárólagos használatot biztosító lezárás közlekedési szempontból és műszakilag is lehetséges, minimum egy évre kizárólagos használati jog is bérelhető.
(2) A kizárólagosan bérelt férőhelyet az üzemeltető egységes kialakítású parkolásgátló berendezés elhelyezésével vagy burkolati jel felfestésével (a bérlő által meghatározott gépjármű forgalmi rendszáma vagy a közület megnevezése) a bérlő költségére biztosítja.
(3) A lezárás lehetőségének elbírálása a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság hatásköre.
(4) A kizárólagosan igénybevett parkolók száma nem haladhatja meg az adott parkolóban lévő férőhelyek 30 %-át.
(5) A kizárólagos használatok éves díja (ÁFÁ-val együtt):
a) az 1. (piros) díjövezetben lakossági igénylő részére 50.000,- Ft, közületi igénylő részére 100.000,- Ft,
b) a 2. (zöld) díjövezetben lakossági igénylő részére 40.000,- Ft, közületi igénylő részére 80.000,- Ft.

16. §

(1) Ideiglenes és kizárólagos parkolóhely használatára, a Polgármester hozzájárulásával az üzemeltető külön megállapodást köthet országos, régiós vagy városi jelentőségű, kulturális, egészségügyi, vagy oktatási jellegű rendezvényekhez, versenyekhez, továbbképzésekhez, továbbá egészségügyi szolgáltatás ellátásához a rendező szerv, vagy a szolgáltatást végző szervezet kérelme alapján. A megállapodással érintett várakozóhelyeket a helyszínen egyértelműen meg kell jelölni.

8. Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba.
(2) . Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete.

Tapolca, 2010. június 18.

Császár László sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.

jegyző

1. melléklet a 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

A parkolásba bevont területek övezeti felosztása

1. (piros) Díjtételű terület:
1.1 Kisfaludy Sándor utca teljes hosszban jobb és bal oldalt (2847. hrsz
1.2 Kisfaludy Sándor utca és Iskola utca közötti Tamási Áron Művelődési Központ teljes területe a Belvárosi Irodaház kerítéséig és a Kossuth L. u. 4. alatti ingatlanok határáig (2836/2. hrsz.)
1.3 Köztársaság tér: az Iskola utcai kereszteződés, a Halápi út, a Kisfaludy S. u. és a Bem Apó u. által közrefogott terület (2923 hrsz).
1.4 Deák Ferenc utcában kijelölt parkolóhelyek (2779. hrsz.)
1.5 1. számú Posta (Deák F. u. 19.) előtti aszfaltburkolatú terület a járda vonaláig (külön megállapodás alapján) (2782. hrsz.)
1.6 A Batsányi János utcában a Fő tér 4. szám és a Batsányi János utca 2. szám előtt kijelölt parkolóhelyek (864. hrsz.)
1.7 Fő tér északi oldalán kijelölt parkolóhelyek (2834. hrsz.)
1.8. a Kisfaludy Sándor utca, a Tamási Áron Művelődési Központ és a Köztársaság tér közötti terület (2842, 2845, 2846 hrsz.)

2. (zöld) Díjtételű terület:
2.1 Nagyköz utca 874 hrsz-ú ingatlanon kialakított parkolók: A Nagyköz u. 9. számú társasház előtti parkolósáv, a Nagyköz u. 7. számú társasház előtti parkoló területe, Nagyköz u. 5. számú társasház előtti és mögötti parkolósávok, a Nagyköz u. 3. számú bölcsőde melletti parkoló teljes területe, a Batsányi J. u. 3. számú társasház melletti parkolósáv, a Fő tér 4. szám mögötti parkoló területe.
2.2 Batsányi János utca: a Batsányi J. u. 3. szám és a Zrínyi Miklós utca kereszteződése közötti útszakaszon kijelölt parkolóhelyek (864. hrsz.)
2.3 Az Áruház, a Balaton üzletközpont, a CBA áruház és a Nagyköz u. 5. és a Batsányi J. u. 3. szám között kijelölt parkolóhelyek (882. hrsz.)
2.4 Arany János utca: a Kossuth L. u. 1. számú társasház és a Csobánc utca kereszteződése közötti útszakaszon kijelölt parkolóhelyek (52. hrsz.)
2.5 Régi postaudvar: a Régi postaudvar területe (2793/2. hrsz.), a Mozi melletti közterület (2801. hrsz.), az Ady Endre utca 10. és a 18. közötti lakótelepi úton kijelölt parkolóhelyek (2792/4 és 2792/6 hrsz)
2.6 Ady Endre utca: kijelölt parkolóhelyek a Sümegi úti és az Iskola utcai kereszteződés közötti útszakaszon (2768/1. hrsz.), továbbá az autóbusz-pályaudvar melletti aszfaltburkolatú parkoló (2774. hrsz.), a Deák Ferenc utca 13-15-17. számú társasházak és az 1. számú Posta kerítése melletti terület (2788. hrsz.)
2.7 Semmelweis utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány szerinti bal oldalon (2930. hrsz.)
2.8 Darányi utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány szerinti jobb oldalon (2714. hrsz.)
2.9 Glázer Sándor utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány szerinti jobb oldalán (2673. hrsz.)
2.10 Bartók Béla utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány szerinti bal oldalán (2623. hrsz.)
2.11 Bárdos Lajos utca, az Ady Endre utca és Ley József utca közötti útszakasza, a haladási irány szerinti bal oldalán (2569 hrsz.)
2.12 Iskola utca: az Ady Endre utca és a Tamási Áron Művelődési Központ bejárója közötti útszakaszon (2832. hrsz.)
2.13 Wesselényi Miklós utca (2137. hrsz.), a Wesselényi M. u. és a Keszthelyi u. által határolt terület (2132. hrsz.) és a Polgármesteri Hivatal udvari bejárata és a Wesselényi Miklós utca 3-5-7. épületek által határolt közterület (2149. hrsz.)
2.14. Köztársaság tér: a 2925 hrsz-ú önkormányzati út Ady E. utca és a Hotel Pelion bejárata közötti szakasza és a Trianoni emlékművet övező parkosított terület déli határától a Székelykapu hossztengelyétől északra számított három méteres sáv határáig (2924/2 hrsz)
2.15. Hősök terén a Petőfi Sándor utca és a Szent István utca között kijelölt parkolóhelyek (2777hrsz)

2. melléklet a 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

A fizetőparkoló övezetekben lévő, de a rendelet hatálya alá nem tartozó parkolóhelyek

1. A sürgősségi orvosi ellátást végző személyek járművei számára az orvosi rendelők közelében:
1.1 Deák F. u. 12. szám előtt (2779 hrsz)
1.2 Deák Ferenc utca 13. előtt (2779 hrsz)
1.3 Ady Endre utca 6. előtt (2768/1 hrsz)
1.4 Batsányi János utca 7. előtt (864 hrsz)

2. Közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek járművei számára az intézmények közelében:
2.1 Ady Endre utca 2. előtt – 9 db parkolóhely (BM) (2768/1 hrsz)
2.2 Iskola utcában – 6 db parkolóhely (BM) (2832 hrsz)
2.3 Köztársaság tér 4. előtt – 6 db parkolóhely (Ügyészség, Bíróság) (2923 hrsz)
2.4 Arany János utca 6. előtt – 2 db parkolóhely (NAV) (52 hrsz)

3. Önkormányzati fenntartású és működtetésű intézmény közelében:
3.1. Kisfaludy Sándor utca, Tamási Áron Művelődési Központ körül 5 db parkolóhely (MŰV.HÁZ) (2836/2 hrsz
3.2. Nagyköz utca 1-3. mellett, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Ringató Bölcsde nyugati bejárata felől 3 db parkolóhely (SZEAI) (874 hrsz)

4. A zöld alapszínű rendszámtáblával ellátott környezetkímélő gépjárművek számára az elektromos töltőállomások melletti töltőhelyek
4.1 Fő tér 5. szám előtt 2db töltőhely (2833 hrsz)

5. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok közelében:
5.1 Nagyköz utca 7. előtt, Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére 2 db parkolóhely (CSELLE) (874 hrsz)

Korábbi Önkormányzati rendeletek